הערכה

שאלונים למשתלמים

השאלונים למשתלמים נבנו בשיתוף צוות הפסג"ה, והם משקפים את הקווים המנחים של הפסג"ה.
בכל שנה נעשית חשיבה מחודשת על השאלונים, כדי להתאימם למטרות ולמיקודים של אותה השנה.
כמו כן, נעשות התאמות לקורסים מסויימים, במידת הצורך.